ข่าวประชาสัมพันธ์

June 26, 2018

เยาวชนร่วมคิด ร่วมปฏิรูปการศึกษา

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญกับเยาวชนในการร่วมคิดร่วมปฏิรูปการศึกษา จึงได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความคาดหวังของเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่อการปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการศึกษา ในประเด็นต่างๆ จากมุมมองของเด็กและเยาวชน รวมถึงความต้องการและความคาดหวังด้านการศึกษา และจะได้นำข้อเสนอที่ได้รับไปจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป การประชุมครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา จากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประธานการประชุมได้กล่าวว่า เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษา คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดของชาติ โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญสามารถตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้จำเป็นจะต้องมีการวางระบบ ระเบียบกติกาด้านการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องจัดการให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง หัวใจสำคัญ คือ โรงเรียน ต้องได้รับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในวันนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีงาม และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และสนับสนุนจากทุกฝ่าย

นายตวง อันทะไชย ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น กล่าวว่า การประชุมมีการแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม มี 10 ประเด็น ได้แก่ 1)นโยบายด้านการศึกษา เรื่อง การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ STEM โรงเรียนประชารัฐ 2)โครงสร้างของโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ส่วนกลาง 3)หลักสูตร ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 4)การเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ลักษณะการเรียนการสอน 5)ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา การดูแลเอาใจใส่ การบริหาร 6)ผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา 7)โรงเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก 8)การวัดและประเมินผล O-NET/V-NET,GAT/PAT 9)การศึกษาเพื่อการมีงานทำ จบแล้วมีงานทำ และ 10)อื่นๆ

นอกจากนี้ นายตวง อันทะไชย ยังเปิดเผยว่า หากปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ การปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจคงเป็นไปไม่ได้ นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทุกประเด็น แม้กระทั่งประเด็นที่ไม่ได้กำหนดไว้ เมื่อการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นจะส่งผลให้ประเทศได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ไปด้วย ดังนั้นการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ต้องเรียนเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีงานทำ ซึ่งหวังว่าวันนี้จะได้รับข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และความต้องการที่แท้จริงจากนักเรียน นักศึกษา