ข่าวประชาสัมพันธ์

July 1, 2018

พิธีประกาศพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกาศพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้บริหาร และคณะนักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

การประกาศพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เป็นผลจากการศึกษาของโครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้โครงงานฐานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พบต้นแบบแนวคิดสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาจากล่างสู่บน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนจากต้นทุนตามบริบทเชิงพื้นที่ โรงเรียน สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย การกำหนดนโยบายทางการศึกษาควรมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับต้นทุน ผู้ปกครอง นักเรียน ที่สามารถเสนอความต้องการในการสร้างคุณลักษณะของนักเรียนได้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ครูผู้สอนทำหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างอิสระ ผู้บริหารทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน สร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน หาแหล่งทุนเพื่อพัฒนาครู และนักเรียน ใช้โครงงานฐานวิจัยในการศึกษาเพื่อสร้างแนวปฏิบัติ หลักสูตรภูมิสังคมที่เหมาะสมแก่โรงเรียน นโยบายเกิดจากการทำงานในเชิงเครือข่ายของคนในพื้นที่ มีการสร้างกลุ่มสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ ที่มาจากการรวมตัวกันของคนที่สนใจเรื่องการศึกษา ประชาสังคม เข้ามาทำหน้าที่เป็นหน่วยกลางที่ปรึกษา มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อมูลต้นทุนของพื้นที่ ความต้องการของคนในพื้นที่ในการจัดการศึกษา สถานการณ์การจัดการศึกษาในพื้นที่ ทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ เพื่อส่งต่อชุดข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ได้แก่ เขตพื้นที่ คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด(กศจ.) นำข้อมูลไปใช้ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดต่อไป

การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการกำหนดให้มีพื้นที่ขยายผลนวัตกรรมการศึกษาขึ้นในจังหวัดจังหวัดสตูล และประกาศพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อสาธารณะ และประสานความร่วมมือภาคีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการการศึกษาจังหวัดสตูล อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลไปถอดรูปแบบความสำเร็จ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป