ข่าวประชาสัมพันธ์

July 1, 2018

กอปศ. เผยแนวทางปฏิรูปความเป็นอิสระของสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 26/2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้พิจารณา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เพิ่มเติม ในเรื่องของโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากแต่ละภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน โครงสร้างเหล่านี้จะช่วยให้การศึกษามีเสรีภาพ โดยให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กล่าวว่า การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แบ่งออกได้ 2 ประเด็น คือ 1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2.ความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยและเครื่องมือที่จะทำให้สถานศึกษาดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยปัจจัยที่ทำให้การบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเป็นอิสระของสถานศึกษา คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพของครูผู้สอน ทั้งนี้การให้ความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาความจำเป็นและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยสถานศึกษาจะได้รับความเป็นอิสระมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ที่ผ่านมา พ.ร.บ.การศึกษาปี 2542 พยายามให้เกิดโรงเรียนนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ในครั้งนี้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจึงมีมาตรการที่จะทำให้เกิดโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระ นอกจากความเป็นอิสระแล้ว ควรคำนึงถึงคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผู้สอน ที่เป็นตัวแปรหลักในการทำให้เกิดคุณภาพ