ข่าวประชาสัมพันธ์

August 6, 2018

กอปศ. รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงพื้นที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ 5) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดย รองอธิการบดี ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

ก่อนทำการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น นายตวง อันทะไชย ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 โดย “ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ” และการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสำคัญดังนี้คือ ประเด็นด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน ประเด็นด้านครูและอาจารย์ ประเด็นด้านสถานศึกษาเอกชน ประเด็นด้านอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมพบปะสื่อมวลชน 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชนด้วย