ข่าวประชาสัมพันธ์

August 15, 2018

กอปศ. หารือเข้มข้นจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้จัดประชุมหารือเข้มข้นเพื่อหาแนวทางจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันหารือและพิจารณาหาแนวทางจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน ุ6 ประเด็นดังนี้
1) ประเด็นเด็กเล็ก
2) ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ
3) ประเด็นครูและอาจารย์
4) ประเด็นการจัดการเรียนการสอน
5) ประเด็นโครงสร้าง
6) ประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ทั้งนี้ จะได้นำข้อเสนอที่ได้รับไปกำหนดแนวทางจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ต่อไป