ข่าวประชาสัมพันธ์

September 30, 2018

กางแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พลิกโฉมหน้า…ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดการสัมมนา เรื่อง กางแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พลิกโฉมหน้า…ประเทศไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ภายในงานได้มีการนำเสนอสาระสำคัญของ (ร่าง)แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 7 ด้าน คือ
1.การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง
2.การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3.การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4.การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5.การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
6.การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
7.การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)

โดยมุ่ง “จัดระบบการศึกษา” ในภาพรวมของประเทศ ไม่ใช่เพียงการ“ปะผุ” และให้มีมาตรการระยะเร่งด่วน เพื่อเห็นผลบางส่วนได้ทันกาล ซึ่งในช่วง “เสียงสะท้อน” รับฟังความเห็นและตอบคำถาม โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีคำถามที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดการประชุม

นางภัทรียา สุมะโน ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคม กล่าวรายงาน

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ขับเสภา “แผนปฏิรูปด้านการศึกษา นำพาชาติไทยก้าวหน้า”

รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระสำคัญ (ร่าง)แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สู่เป้าหมายและความสำเร็จ”

“เสียงสะท้อน” รับฟังความเห็นและตอบคำถาม โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา