ข่าวประชาสัมพันธ์

October 7, 2018

กอปศ.ชี้การศึกษาต้อง 360 องศา และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต

ที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 44/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีการพิจารณา เรื่อง “การศึกษาตลอดชีวิต” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เป็นประธานการประชุม และได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ระบุเรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต ไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นการศึกษาสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง กอปศ. สกศ. และ กศน. เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต การดำเนินการของ กศน.ในปัจจุบันสามารถกระจายการศึกษาไปในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล โดย กอปศ. และ สกศ.จะร่วมกันศึกษาใน 3 เรื่อง คือ 1.สถานภาพในปัจจุบันของ กศน. ที่ดำเนินการอยู่ 2.สภาพนิเวศใหม่ของการศึกษาตลอดชีวิต ในเชิงนโยบาย แผนการศึกษา การพัฒนาด้านต่างๆ การกำกับดูแลการศึกษาที่มีความหลากหลาย เพราะระบบการศึกษากำลังเปลี่ยนสู่ระบบที่ไม่ใช่การให้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงรุกที่ทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมถึงบทบาทของ กศน. ในอนาคตควรเป็นอย่างไร ทั้งในเชิงของนโยบายและผู้ให้บริการ และ 3.แนวทางในอนาคต การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ การศึกษาที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายหรือการศึกษา 360 องศา โดยแบ่งการศึกษาตลอดชีวิตออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1.การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ ผู้เรียนต้องการได้คุณวุฒิไปใช้ในการเรียนต่อหรือการทำงาน โดยวุฒิที่สำคัญ คือ วุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. 2.การศึกษาเพื่ออาชีพ และ 3.การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต


ต่อจากนั้น นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มอบหมายให้ สกศ. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กศน. อปท. สพฐ. สช. และ สอศ. ในการศึกษาและวางแนวทางการศึกษาตลอดชีวิตว่าควรจะปฏิรูปอย่างไร โดยต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร ว่าควรทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยน ทั้งเป้าหมาย วิธีการให้การศึกษา และวิธีการประเมินผล