ข่าวประชาสัมพันธ์

October 22, 2018

กอปศ. ชูประเด็นดัง “ความปลอดภัยใน-นอกโรงเรียน”

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 46/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา เรื่อง “กรอบการปฏิรูปการศึกษาสำหรับการศึกษาตลอดชีวิต” และ “ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบสวัสดิภาพในสถานศึกษา”ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า กอปศ. มีการพิจารณา เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต โดยได้รวบรวมประเด็นต่างๆ ในภาพรวม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดเรื่องการศึกษาไว้ว่า การศึกษาไม่ได้มีขอบเขตเพียงแค่โรงเรียน แต่การศึกษาต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิต และพิจารณา เรื่อง ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน นอกจากนี้ ได้มีกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาลาออกจากตำแหน่ง 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คนที่ 2 และ นายตวง อันทะไชย ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คนที่ 2 และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น แทนกรรมการที่ลาออกไป และวันที่ 29 ตุลาคม 2561 กอปศ. จะได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา


รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันมีข่าวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนอยู่บ่อยครั้งจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. มาตรา 45 ได้ระบุถึงเรื่องนี้ว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มีบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งในวรรคที่ 2 เป็นเรื่อง ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบสวัสดิภาพในสถานศึกษา และวรรคที่ 3 ระบบขนส่งหรือที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลที่ตั้งของสถานศึกษาหรือระหว่างสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกัน ซึ่งความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนแบ่งออกได้ 5 มิติ ได้แก่ 1.อุบัติเหตุ ที่เกิดจากอาคารสถานที่ เครื่องเล่น อุปกรณ์การเรียนการสอน 2.ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับเด็ก ครูกับเด็ก เด็กทำร้ายตัวเอง ความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัวต่อเด็ก และความรุนแรงแฝงจากการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน เช่น การให้เด็กชกมวยแข่งกันในโรงเรียน 3.มลพิษ จากทางอากาศ ทางเสียง สภาพแวดล้อมที่ตั้งของโรงเรียน 4.สิ่งปนเปื้อน ในอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่น และ 5.ภัยพิบัติ/โรคติดต่อ ซึ่งขาดการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโรคติดต่อ ที่โรงเรียนไม่มีแผนเตรียมรับ อีกทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองขาดความตระหนักถึงการติดต่อของโรค ดังนั้นจำเป็นต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้เกิดความรู้ การดูแล และสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู้อำนวยการ นักเรียน พ่อแม่ ชุมชน ในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา


นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กล่าวว่า นักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในระหว่างการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบและดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งอาจมีการรวมกลุ่มกันระหว่างกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู ผู้อำนวยการ อีกกรณี คือ รถรับ-ส่งนักเรียน เห็นข่าวอยู่บ่อยครั้งที่ลืมเด็กไว้ในรถนักเรียนจนทำให้เด็กเสียชีวิต ดังนั้นจะต้องมีระบบป้องกัน ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดย กอปศ. ได้ศึกษาโครงการนำร่องของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี และเตรียมขยายสู่โรงเรียนในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป


นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า กอปศ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงมีมติให้จัดสัมมนาระดมความเห็นผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ครู สถานศึกษา ในการนำเสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรฐาน วิธีการของความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน โดยจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนภายในต้นเดือนต้นพฤศจิกายนนี้