ข่าวประชาสัมพันธ์

December 3, 2018

กอปศ. เผยแนวคิดหลักเน้นการจัดระบบ ไม่เน้นเปลี่ยนโครงสร้าง ศธ.

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 52/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม และได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าได้มีการพิจารณา เรื่อง “แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา” และ “กรอบแนวคิดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ”รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เรื่องของโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการนั้น อนุกรรมการโครงสร้างได้นำเสนอกรอบแนวคิดที่จะเชื่อมโยงจากร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติไปสู่ในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นเรื่องการจัดระบบก่อน ส่วนหนึ่งได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการมารอบหนึ่งแล้ว ที่ประชุมมีข้อเสนอในเชิงรายละเอียดในบางจุดเพื่อให้อนุกรรมการด้านโครงสร้างได้ไปพิจารณาต่อ ขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปหรือข้อเสนอสำหรับเรื่องโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ แต่แนวคิดคือคงปรับโครงสร้างให้น้อยที่สุด ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับบทบาทอำนาจหน้าที่เป็นสำคัญ ถ้าโครงสร้างใดยังอยู่เหมือนเดิมได้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด คงรักษาลักษณะแบบนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและทำให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหากมีความจำเป็นในหน่วยงานบางหน่วยงานที่อาจจะมีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่หรือควบรวมการทำงานก็คงต้องมีการเสนอกันในขั้นตอนต่อไป

ส่วนเรื่องต่อมาได้นำร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 4 ฉบับที่อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกามาให้กับทางคณะกรรมการอิสระได้พิจารณาให้ความเห็นและก็รับทราบ และเพื่อดูว่าองค์ประกอบสำคัญที่อยู่ในร่างกฏหมายดังกล่าวนี้สอดคล้องหรือว่าตอบสนองต่อแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในส่วนของอุดมศึกษาที่ กอปศ. วางไว้หรือไม่ ซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วนี้ก็มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน