ข่าวประชาสัมพันธ์

December 3, 2018

กอปศ. ใส่ใจปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา (School Safety) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนางเรียม สิงห์ทร รองประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น กล่าวรายงาน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคม มูลนิธิ องค์กรระหว่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ความปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นประเด็นใหญ่ เพราะกระทบต่อสวัสดิภาพของนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กอปศ. จึงได้ยกมาเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษามุ่งตรงไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยและคุณธรรมของผู้เรียนด้วย ความปลอดภัยนี้รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การเดินทาง อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ แต่ประเด็นที่น่าห่วง คือ ความรุนแรงระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับนักเรียน ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และปัญหาใหญ่ที่สำคัญ คือ ความรักหมู่คณะและสถาบันที่ไม่มีความสมดุล อันนำมาสู่การทะเลาะวิวาทของผู้เรียนต่างสถาบัน ในส่วนนี้ควรต้องคำนึงถึงความสมดุลที่พอดีและมองภาพรวมของประเทศชาติเป็นหลัก

นางเรียม สิงห์ทร รองประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคของระบบการศึกษาที่เกิดขึ้น ในมิติสวัสดิภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา ซึ่งการระดมความคิดเห็นถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและเป็นกลไกดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนโดยแท้จริง ก่อนจะนำมาจัดทำเป็นแผนและข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและประเด็นความปลอดภัยในสถานศึกษาที่หลากหลาย อาทิ การทะเลาะเบาะแว้งของนักศึกษาอาชีวะ การกลั่นแกล้งกันภายในโรงเรียน การไลฟ์สดเฟซบุ๊คที่มีการยั่วยุทางเพศ การพกอาวุธไปโรงเรียน การรีดไถเงินและของมีค่าจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง การสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ทัศนคติของครูต่อเด็กทั้งในเรื่องการแต่งกายและการสื่อสาร ความปลอดภัยในการเดินทาง ทางเดินบริเวณหน้าโรงเรียน อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เครื่องเล่นเด็ก โรคระบาดในโรงเรียน อีกทั้งเสนอให้มีคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา ฯลฯ


รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คนที่ 1 ได้กล่าวปิดการประชุม และแสดงความยินดีที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ได้รับจะนำไปใส่ไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และหวังว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาคุณภาพทางการศึกษา สังคมกลายเป็นสังคมที่ดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความยุติธรรม