ข่าวประชาสัมพันธ์

January 14, 2019

กอปศ.เปิดศักราชใหม่ พิจารณามาตรฐานสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษาทางเลือก และการปรับโครงสร้าง ศธ.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้ กอปศ. ได้พิจารณา 3 เรื่อง คือ 1. มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งอนุกรรมการครูและอาจารย์ ได้ยกร่างและมีข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การผลิต คัดเลือก และการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่ได้ยกร่างไว้ 2. การศึกษาทางเลือก มีข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมว่า ควรให้มีการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกให้เพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวให้แก่ผู้เรียน และด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งขณะนี้รูปแบบยังไม่ชัดเจน และ 3. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน” ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร ในการปรับโครงสร้างทาง กอปศ. ใช้หลักการแบ่งภารกิจออกเป็น 4 หน่วย คือ 1.ด้านกำกับนโยบาย กำหนดทิศทางระดับชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปให้มีความต่อเนื่อง 2.ด้านการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล แต่เดิมไม่มีความเข้มแข็ง จึงควรมีการวางกฎเกณฑ์ มาตรฐาน ทั้งงานบุคคล มาตรฐานวิชาการต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 3.ด้านหน่วยสนับสนุน และ 4.หน่วยปฏิบัติ/ด้านการจัดการศึกษาทั้งระบบ เช่น เขตพื้นที่ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา แนวทางการจัดการยังไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นกรมหรือแท่งอย่างเดิม แต่แบ่งตามผลผลิตงานหลัก ทั้งนี้จะเน้นออกแบบโครงสร้างจากหน่วยปฏิบัติจากข้างล่างขึ้นบน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง ซึ่งผลรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่า ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการให้มีการบูรณาการภายใต้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน” แล้ว พบว่า การบริหารงานด้านบุคคลเป็นปัญหาใหญ่ ที่ต้องหาแนวทางแก้ไข โดยจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562


นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ปัญหาการบริหารงานด้านบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ บางแท่งไม่มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่จะคอยดูแลและจัดการด้านบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และอีกหนึ่งปัญหา คือ บทบาทหน้าที่ของศึกษาธิภาคที่ไม่มีบทบาทที่ชัดเจน