ข่าวประชาสัมพันธ์

January 21, 2019

กอปศ. ให้ความสำคัญการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ


การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม และได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ที่ประชุมได้พิจารณา 3 เรื่อง คือ

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. และหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลังจากที่ กอปศ. ได้ส่งให้รัฐบาล ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลับมา ส่วนมากเห็นด้วยกับ กอปศ. และมีบางส่วนที่ต้องปรับแก้ไข เช่น การขยายบทบาทหน้าที่ของสถาบันหลักสูตรฯ เกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการประเมินผล ที่จะต้องปรับเป็นเนื้อหาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย กอปศ. จะปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่จะนำไปปฏิบัติ

2. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. …. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้เป็นกฎหมายลำดับรอง ที่เป็นตัวรองรับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. …. ฉบับนี้ เน้นเรื่องการคัดกรอง ช่วยเหลือ ดูแล รายบุคคล ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกัน รวมถึงครูที่จะสอน และผู้จัดการศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปให้มีร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษและผู้มีความถนัดพิเศษ เป็น พ.ร.บ. คู่ขนานกับ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. …. และ

3. ร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่ง กอปศ. ได้เสนอรัฐบาลไปแล้ว ขณะนี้มีแผนแม่บทภายใต้แผนปฏิรูปที่ออกมา 23 แผนแม่บท กอปศ. จึงได้นำมาพิจารณาปรับร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาว่าควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนไหนบ้าง เมื่อปรับแก้เพิ่มเติมแล้วจะนำส่งให้รัฐบาลอีกครั้ง

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ ในระยะยาวนั้นมีความจำเป็นที่ต้องจัดตั้ง แต่จะเป็นส่วนราชการหรือองค์กรอิสระ จะเป็นโครงการนำร่องหรือหน่วยงาน ส่วนนี้ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากมีการขยายเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ของสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ แต่สิ่งที่ชัดเจน คือ สถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ ต้องไม่อยู่ใน สพฐ. แต่อย่างน้อยควรอยู่ในสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ