ข่าวประชาสัมพันธ์

January 28, 2019

กอปศ.รับฟังความคิดเห็น กลไกและระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง กลไกและระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวรายงานโดยนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สมาคม มูลนิธิ องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ประเทศไทยพบกับวิกฤตทางการศึกษา ซึ่งมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า คุณภาพการศึกษาต่ำ ไม่ได้มาตรฐานสากล มีความเหลื่อมล้ำสูง ติดกับดักความยากจน ด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับสภาพปัญหาปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี และผู้บริหารอยู่บ่อยครั้ง โครงสร้างองค์กรหลักมีการแบ่งองค์กรออกเป็น 5 องค์กร โดยมีผู้บริหารระดับซี 11 เท่ากัน จึงทำให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการกระจายอำนาจไปไม่ถึงโรงเรียน ระบบหน้าที่การทำงานยังดึงครูออกนอกห้องเรียน ครูจึงทำหน้าที่สอนได้ไม่เต็มที่ รวมถึงปัญหาการทำเอกสารเลื่อนวิทยฐานะ จากข้อมูลการสอนของครูเฉลี่ยแล้วใน 1 ปี ครูทำงาน 200 วัน ใน 200 วันครูใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อทำงานด้านเอกสาร ประชุม ฯลฯ ประมาณ 84 วัน ทำให้ครูเหลือเวลาทำหน้าที่สอนและอยู่กับนักเรียนเพียงแค่ 116 วันต่อปีเท่านั้น
การประชุมครั้งนี้มีประเด็นรับฟังความคิดเห็น 5 ประเด็น คือ 1. องค์กรหรือหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเป็นหน่วยใด เพราะอะไร 2. แผนและการจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับชาติควรเป็นอย่างไร 3. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ควรจะดำเนินการอย่างไร จึงจะเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและมีธรรมาภิบาล 4. การประเมินครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (มาตรการการให้คุณให้โทษ) และ 5. กลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา