ข่าวประชาสัมพันธ์

January 29, 2019

ภาครัฐและเอกชนร่วมมือสร้างสมรรถนะเชี่ยวชาญ “ครูอาชีวศึกษา” กุญแจสำคัญการปฏิรูปอาชีวศึกษา

ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดการประชุมหารือเรื่อง “แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญของครูอาชีวศึกษา” ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม

เป้าหมายสำคัญคือ ต้องการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา สร้างผู้เรียนให้เก่งปฏิบัติสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต “ครูอาชีวศึกษา” ถือเป็นกุญเเจสำคัญที่จะเชื่อมโยงการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพไปสู่การสร้างศักยภาพของผู้เรียนได้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการ “พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในด้านปฏิบัติ” โดยต้องการเน้นการสร้างความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันที่ผลิตครูอาชีวศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้ง กรอ.อศ. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูอาชีวศึกษา ให้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติในสถานประกอบการ สามารถนำความรู้เเละทักษะมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน และนำมาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมเเละสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาในปัจจุบัน และความต้องการเเรงงานของสถานประกอบการ เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติต่อไป

ในการประชุมวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน อาทิ
1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) อ.กรอ.อศ. กลุ่มยานยนต์ ก่อสร้าง พลังงาน เครื่องยนต์เล็ก และแม่พิมพ์
3) สถาบันผลิตครูอาชีวศึกษา อาทิ มทร.รัตนโกสินทร์ , มทร.สุวรรณภูมิ , สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฯลฯ
4) สถานศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ฯลฯ
5) สถานประกอบการ ในกลุ่มก่อสร้างและพลังงาน อาทิ บ.บีกริมเพาเวอร์ บ.บางจาก บ.พฤกษา เรียล เอสเตส บ.SCG ฯลฯ

ร่วมกันหาเเนวทางเเละสร้างความร่วมมือในการส่งครูอาชีวศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนำในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา โดยเริ่มนำร่องในกลุ่มงานด้านก่อสร้าง พลังงาน และยานยนต์ ในปีการศึกษานี้ ก่อนที่จะนำมาถอดบทเรียนและขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป