ข่าวประชาสัมพันธ์

February 4, 2019

กอปศ.ลงพื้นที่ จับเข่าคุยชาวบ้าน ร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การจัดเวทีประชาคมของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ โดยเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนถึงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา อีกทั้งต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งความคิดเห็นที่ได้จะนำมาจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาและรายงานพันธกิจด้านการศึกษาเพื่อปวงชน (Commissions Report on Education for all)

เวทีประชาคมเริ่มขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร จังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นรับฟังความคิดเห็น 5 ประเด็น คือ 1.ระบบการมีส่วนร่วม 2.เพิ่มคุณภาพการศึกษา 3.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างขีดความสามารถ 4.การสร้างหลักธรรมาภิบาล และคุณธรรมจริยธรรม และ 5.การลดความเหลื่อมล้ำ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กอปศ. รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” หลังจากนั้นมีการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นกับชาวบ้านและชุมชน 5 ประเด็น ดังนี้ 1.ระบบการมีส่วนร่วม 2.เพิ่มคุณภาพการศึกษา 3.มุ่งสู่ความเป็นเลิศและการสร้างขีดความสามารถ 4.การสร้างหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม 5.การลดความเหลื่อมล้ำ

นอกจากนี้ กอปศ. ยังลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งชุมชนในท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมด้านการศึกษาจากชุมชน ชุมชนกับการปฏิรูปการศึกษา การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่ และศูนย์ผ้าไหมบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี