ข่าวประชาสัมพันธ์

February 11, 2019

กอปศ. หารือโครงสร้างใหม่ สกศ. สู่ภารกิจตาม พ.ร.บ.การศึกษา


การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุมและได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง “แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” และ “โครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ซึ่งกอปศ. ได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ที่อาจต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่ประชุมได้วิเคราะห์รายละเอียดหน้าที่และอำนาจตามภารกิจเดิมของ สกศ. และภารกิจในอนาคต ตามที่ได้กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา การเปลี่ยน สกศ. ไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจากเป็นหน่วยงานสำคัญในการวางรากฐานทางการศึกษา การบริหารงานอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการบริหารแบบเดิม เป็นการบริหารงานที่เข้มข้นและเข้มแข็งต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในงานวิจัย เพื่อให้การศึกษาในอนาคตมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ หาก สกศ. เปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติแล้ว จะมีภารกิจสำคัญเพิ่มเติมจากเดิม อาทิ ภารกิจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ซึ่งต้องมีการจัดลำดับความสำคัญและรูปแบบการทำงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และบทเรียนในอดีตของ สกศ. ที่เป็นฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)

ในส่วนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาหลังจากนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้ว กอปศ. ได้นำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กลับมาปรับเพิ่มรายละเอียดให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นก่อนจะนำส่ง ครม. และเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา แม้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. อาจออกไม่ทันตามที่คาดการณ์ไว้


นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่าการประชุมในวันนี้รองศาสตราจารย์ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยสรุปมีหน้าที่หลัก 6 เรื่อง คือ นโยบายยุทธศาสตร์ วิจัยพัฒนานวัตกรรมการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ ติดตามประเมินผล กฎหมายการศึกษา สิ่งที่หารือเป็นพิเศษ คือ ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา เป็นภาพรวมทั้งหมดของการศึกษา โดยจะต้องพัฒนาทั้ง hardware software และเรื่องบุคลากร เพื่อให้เป็นองค์กรที่จิ๋วแต่แจ๋ว ใช้วิธีดำเนินการแบบเครือข่าย สำหรับการเตรียมปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะต้องจัดกลุ่มภารกิจก่อนแล้วจึงดำเนินการเรื่องโครงสร้าง ภาระงาน และอัตรากำลัง