ข่าวประชาสัมพันธ์

February 14, 2019

การศึกษาเพื่อคุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นสำคัญที่ต้องปฏิรูปการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุมและได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในส่วนของโครงสร้างยังไม่สรุป

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาพิจารณาคือ เรื่องการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้วยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูป ซึ่งที่ประชุมได้มีการพูดถึงมาตรการสร้างคุณธรรมจริยธรรม 3 ระดับ คือ 1. มาตรการทางกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย 2. มาตรการทางสังคม และ 3. มาตรการที่ต้องทำให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมขึ้นจากใจของเด็กหรือนักเรียน ส่วนประกอบอื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิดมาตรการทั้ง 3 ได้แก่ การสร้างสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงครู ผู้ปกครอง และพ่อแม่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และยังมีวิธีการอีกหลากหลาย หากใครมีประสบการณ์ที่ดีสามารถส่งมาที่ กอปศ. เพื่อรวบรวมไว้ใช้เป็นทางเลือกสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อคุณธรรมและจริยธรรมได้


นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น กล่าวว่า คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องที่อยู่กับคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย เป็นเรื่องหนึ่งที่ กอปศ. ให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องวิชาการ ที่ผ่านมาแม้มีการปลูกฝังคุณธรรม แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมยุคดิจิทัล การเข้าถึงสื่อต่างๆ ทำได้ง่าย และรวดเร็ว หากเลือกบริโภคสื่อไม่เป็นก็อาจทำให้เด็กหรือนักเรียนกลายเป็นคนที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมโดยไม่รู้ตัว กอปศ. จึงหารือร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา หาวิธีการแก้ไขและกลไกการดำเนินงานการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยเห็นว่าควรเริ่มสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ตัวเด็ก พ่อแม่ ครอบครัว และโรงเรียน ซึ่ง กอปศ. จะเร่งดำเนินการจัดทำข้อเสนอในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด และจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร สำหรับท่านใดมีวิธีการ ประสบการณ์ที่ดีในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับเด็กและสังคมได้ สามารถส่งความคิดเห็นและคำแนะนำมาให้ กอปศ. ได้ที่อีเมล pr.icer.pr@gmail.com ความคิดเห็นและข้อเสนอของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาและช่วยเติมเต็มสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น