ข่าวประชาสัมพันธ์

February 25, 2019

กอปศ. รับฟังความคิดเห็น “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” กล่าวรายงานโดยนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา สมาคม มูลนิธิ องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา เปิดเผยว่า กอปศ.ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เป็นการดำเนินการในส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศึกษา ประเทศไทยมีปัญหาหลายอย่างที่จำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยการปฏิรูปการศึกษา ในการปฏิรูปฯ กำหนดไว้ว่า ต้องมุ่งให้คนไทยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจชาติ มีความเชี่ยวชาญตามความถนัด และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เห็นชัดว่าสิ่งที่พึงประสงค์ของคนไทยหลายด้านเป็นเรื่องวิชาความรู้ในวิชาชีพ แต่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป ในส่วนนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น พระสงฆ์ นักเรียน ฯลฯ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น อีกทั้งได้นิมนต์สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ อิสลาม ฯลฯ เข้ามาให้ความเห็นในการนำศาสดามาเป็นแนวทางในการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ได้เน้นให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องมีควบคู่กันไป