ข่าวประชาสัมพันธ์

February 25, 2019

กอปศ.ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น “เวทีประชาคมของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคใต้”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ”เวทีประชาคมของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา”ครั้งที่ 2 ภาคใต้ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดกระบี่ มีประเด็นการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้คือ
1.ระบบการมีส่วนร่วม
2.เพิ่มคุณภาพการศึกษา
3.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างขีดความสามารถ
4.การสร้างหลักธรรมาภิบาล และคุณธรรมจริยธรรม
5.การลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งนี้โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านเกาะไทร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่