ข่าวประชาสัมพันธ์

February 28, 2019

สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาฯ รอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562 เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. …. ที่เสนอโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ตามความในมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ข้อ 127

ดาวน์โหลดเอกสารร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….