ข่าวประชาสัมพันธ์

March 1, 2019

สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. รอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2562 เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. ที่เสนอโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ตามความในมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ข้อ 127

ดาวน์โหลดเอกสารร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ….