ข่าวประชาสัมพันธ์

March 4, 2019

กฤษฎีการับฟังความเห็นออนไลน์ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. กอปศ.ไม่ทิ้งปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุมและได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณา ประเด็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….2) พิจารณาความก้าวหน้า Commission Reports และ 3) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีการสรุปความก้าวหน้าของประเด็นต่างๆ ดังนี้

ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษีการอบสองและอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562 ทุกท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เพื่อให้ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….มีความสมบูรณ์มากที่สุด แม้กฤษฎีกาจะได้มีได้มีการปรับแก้ไขเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่มีการใช้กฎหมายได้ดียิ่งขึ้น แต่ก็ยังครอบคลุมหลักการในการปฏิรูปการศึกษาของกอปศ.ที่ให้ความสำคัญกับโรงเรียนและครู ตอนนี้พระราชบัญญัติการศึกษาเป็นของสังคมแล้ว หากมีส่วนใดไม่เห็นด้วยหรือเห็นว่ายังไม่ครบถ้วนต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ขอความร่วมมือให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และสำหรับเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กยังเป็นประเด็นปฏิรูปการศึกษาสำคัญที่กอปศ.ยังให้ความสนใจ


นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวว่าการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นปัญหาหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นเรื้อรังมาเกือบสามสิบปี สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ต้นทุนการจัดการเรียนการสอนต่อหัวสูงกว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ งบประมาณคิดเป็นรายหัวนักเรียนมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดแคลนบุคลากรครุที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รายวิชา/จำนวน) ที่ประชุมได้ร่วมเสนอแนะและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างกว้างขวาง โดยแบ่งโรงเรียนขนาดเล็กในสภาวะวิกฤติออกเป็น 3 กรณี
1) โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงอยู่ ซึ่งสามารถยุบ เลิก หรือควบรวมโรงเรียนได้ ภาครัฐจะเข้าไปดูแล ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย งบอุดหนุน การใช้การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การสอนแบบคละชั้น โรงเรียนแม่เหล็ก และการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2) โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถยุบหรือควบรวมโรงเรียนได้ เนื่องมาจากผู้ปกครอง ชุมชน ยังไม่ยินยอมพร้อมใจ จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยสนับสนุนโรงเรียนให้ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจัดการในรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ การศึกษาทางเลือก โดยมีรัฐสนับสนุนงบประมาณ รวมโรงเรียนให้บริหารจัดการร่วมกันเป็นหน่วยตำบล โดยวิธีการบริหารร่วมกัน หรือสลับกันบริหาร และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า สร้างการรับรู้ให้เข้าใจเหตุผลในการรวม

3) โรงเรียนขนาดเล็กในกรณีที่ในพื้นที่พิเศษ หรือมีลักษณะพิเศษ เช่น โรงเรียนในเกาะแก่ง โรงเรียนในพื้นที่สูง โรงเรียนที่ต้องรับเด็กชนกลุ่มน้อย เด็กไร้สัญชาติ ฯลฯ รัฐต้องเข้าไปสนับสนุนดูแลการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรและด้านอื่นๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง หรือใช้ Digital platform เข้ามาช่วยให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้น