ข่าวประชาสัมพันธ์

March 9, 2019

อนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อข้อมูลประกอบการปฏิรูปอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายอนุสรณ์ เเสงนิ่มนวล ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้นำคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาเข้าประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง รวมทั้งเขตสถานประกอบการในส่วนของโรงไฟฟ้า และท่าเรือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเเรงงานได้