ข่าวประชาสัมพันธ์

March 10, 2019

กอปศ. ส่งมอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่ได้ปรับปรุงแล้วตามมติคณะกรรมการยุทธศาตร์ชาติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ตลอดจนได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรฐานสมรรถนะ การพลิกโฉมการศึกษาด้วยดิจิทัล การปฏิรูปอาชีวศึกษา และการปฏิรูปอุดมศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กําหนดให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย ก. ด้านการเมือง ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ค. ด้านกฎหมาย ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม จ. ด้านการศึกษา ฉ. ด้านเศรษฐกิจ และ ช. ด้านอื่น ๆ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จํานวน 11 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 2.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 5.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 6.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 8.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 10.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ11.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเพิ่มเติมอีก 2 ด้าน คือ 1) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และ 2) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทั้งจากการศึกษา ค้นคว้า การลงพื้นที่เก็บข้อมูล การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดเป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย 7 เรื่องสำคัญ คือ
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง
2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)

ดังนั้นการส่งมอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ก่อนจะครบกำหนดและหมดวาระในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ใกล้จะถึงนี้