ข่าวประชาสัมพันธ์

March 21, 2019

กอปศ. เปิดร่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรยุคใหม่


การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม และได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งในร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่ได้ส่งมอบให้นายกรัฐมนตรีไปนั้น เน้นโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำการปฏิรูปไปสู่ผลสำเร็จ แต่ระบบการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาเน้นไปที่การสอบ ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ควรเน้นไปที่เรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้วย


รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ ประธานอนุกรรมการครูและอาจารย์ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า แต่เดิมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามักมีจุดเน้นที่สมรรถนะการบริหารองค์กร บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร วิชาการ จากการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมสมัยแล้ว มองว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงการบริหารองค์กรโดยทั่วไป แต่จะต้องมี 3 สมรรถนะหลักนี้ประกอบด้วย
สมรรถนะที่ 1 ผู้นำการเรียนรู้ (Learning Leader) ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย คือ
1.การเป็นผู้นำการเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาทีมงานผู้บริหารสถานศึกษา
2.ผู้นำครูในการเรียนรู้ สู่การพัฒนาผู้เรียนได้
3.เป็นผู้นำด้านการจัดการสภาพแวดล้อม การศึกษาในยุคปัจจุบัน เห็นว่าการที่ผู้เรียนจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การเรียนการสอนอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบ ทั้งนี้ต้องรวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วย

สมรรถนะที่ 2 ผู้นำการคิดและการปฏิบัติ (Brain & Behavior) ผู้นำต้องเป็นต้นแบบให้แก่ครู ทั้งเรื่องวิธีคิดและการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย คือ
1.มีกรอบคิดแบบเติบโต (growth mindset) ผู้นำต้องมีสติปัญญา มองปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้
2.คิดเป็นระบบ และคิดเชิงนวัตกรรม
3.สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในด้านจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรม และความเป็นประชาธิปไตย

สมรรถนะที่ 3 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ท้าทาย (Change & Challenge) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะย่อย คือ
1.จูงใจครูและนักเรียน ให้มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ท้าทาย
2.เสริมครูให้ร่วมมือรวมพลัง (collaboration) นำการเปลี่ยนแปลง
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
4.บริหารงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการบริหารและกลไกการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กอปศ.จะนำสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งต่อให้กับคุรุสภาเพื่อเป็นต้นร่างในการกำหนดมาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ต่อไป