ข่าวประชาสัมพันธ์

April 9, 2019

อนุอาชีวะประชุมติดตามโครงการนำร่องส่งครูอาชีวะฝึกประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเรื่อง 1. การส่งครูอาชีวศึกษาฝึกในสถานประกอบการนำร่อง อกรอ.อศ. 5 สาขาอาชีพ และ 2. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา (Commission Report)


จากข้อเสนอและแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในการเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญให้กับครูอาชีวะ โดยการส่งครูเข้ารับการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูอาชีวะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการในสาขาอาชีพ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำร่องโครงการส่งครูอาชีวะเข้ารับการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการใน 5 สาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ยานยนต์ 3.พลังงาน 4.เครื่องยนต์เล็ก และ 5.แม่พิมพ์ โดยตั้งเป้าหมายรับครูอาชีวะเข้าร่วมโครงการในปี 2562 จำนวน 100 คน ขณะนี้มีครูอาชีวะในสาขานำร่อง 5 สาขาอาชีพ สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 89 คน และจะมีการสมัครเข้ามาเพิ่มเติมอีก คาดว่าจะครบโควต้าที่กำหนดไว้ ปัญหาที่พบ คือ ครูอาชีวะสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาชีวะ และสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา (Commission Report) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขอบเขตของรายงานฯ ในหัวข้อต่างๆ ว่ามีประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์ แต่เนื่องจากรายงานดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญต่อการปฏิรูปอาชีวศึกษา และมีรายละเอียดจำนวนมาก ประธานอนุกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมนำรายงานดังกล่าวกลับไปทบทวนรายละเอียดอีกครั้งก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป และเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายในเดือนเมษายนนี้