ข่าวประชาสัมพันธ์

April 15, 2019

อนุอาชีวะหนุนตั้ง Training center เพิ่มศักยภาพผู้เรียน


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้ง Training center โดยสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2562 ในเรื่อง การส่งครูอาชีวศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการนำร่อง 5 สาขาอาชีพ เป็นเพียงแนวทางหนึ่งของการปฏิรูปอาชีวศึกษาเท่านั้น และเพื่อเชื่อมโยงการปฏิรูปอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหรือ Training center จึงเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ และทักษะ ให้แก่ผู้เรียนอาชีวะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย การประชุมในครั้งนี้จึงได้เชิญบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมหารือเพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้หรือสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านทักษะให้แก่กลุ่มลูกค้าจากอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มครูผู้ฝึกสอนจากสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมของรัฐ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งวิธีการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากบริษัทฯ มารวบรวมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ Training center ต่อไป