ข่าวประชาสัมพันธ์

April 22, 2019

อนุอาชีวะเดินหน้าวิจัยต่อยอดโครงการส่งครูอาชีวะฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมเตรียม MOU ผนึกกำลังบริษัทชั้นนำในไทย เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผล โครงการ “การส่งครูอาชีวศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการนำร่อง 5 สาขาอาชีพ” จากโครงการ ส่งครูอาชีวศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการนำร่อง 5 สาขาอาชีพ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาได้ดำเนินการต่อยอดสู่งานวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลโครงการส่งครูอาชีวะฝึกงานในสถานประกอบการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของครูอาชีวะ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดร่างโครงการวิจัยดังกล่าว เช่น ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การวัดและประเมินผล รูปแบบการจัดการ ผลที่จะเกิดขึ้น และสิ่งที่จะได้รับ ฯลฯ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายเลขาฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงร่างโครงการวิจัยดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนนำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาได้เตรียมดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และภาคเอกชนกว่า 20 บริษัทชั้นนำในประเทศไทย 5 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่
1.เครื่องยนต์เล็ก อาทิ (1) บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด (2) บริษัท คาวาซากิมิเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซส์ (ประเทศไทย) จำกัด (3) บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (4) บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

2.ก่อสร้าง อาทิ (1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด (3) บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด (4) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด

3.แม่พิมพ์ อาทิ (1) บริษัท ไดนามิค สปริง จำกัด (2) บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด (3) บริษัท ไทยรับเทค จำกัด (4) บริษัท เวิร์ลพาร์ททูลแอนดาย จำกัด (5) บริษัท โยสุ ออโต้พาร์ท จำกัด (6) บริษัท ไทยออโต้ทูลส์ จำกัด (7) บริษัท ซี ซี ออโต้พาร์ท จำกัด (8) บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด (9) บริษัท พันธุ์มณี ซีเอ็นซี จำกัด (10) บริษัท พี เค เอส กลการ จำกัด

4.ยานยนต์ อาทิ (1) บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (2) บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด (3) บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (5) บริษัท เด็นโว่ (ประเทศไทย) จำกัด

5.พลังงาน อาทิ (1) บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (2) บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (3)บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (4)บริษัท อินเตอร์ ฟาอิสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (5)สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษามีกำหนดจัดประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา