ข่าวประชาสัมพันธ์

May 7, 2019

กอปศ. เร่งจัดทำข้อเสนอการศึกษาเอกชนและโรงเรียนขนาดเล็กให้สมบูรณ์ก่อนหมดวาระ

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม และได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ กอปศ. ได้พิจารณาเรื่องการศึกษาเอกชน และบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา โดย กอปศ. ได้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โรงเรียนเอกชนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) โรงเรียนเอกชนที่รัฐให้เงินอุดหนุนร้อยละ 100 เช่น โรงเรียนเอกชนที่เป็นการกุศล 2) โรงเรียนเอกชนที่รัฐให้เงินอุดหนุนร้อยละ 70 และส่วนที่เหลือโรงเรียนสามารถเรียกเก็บจากผู้ปกครองได้อีกร้อยละ 30 และ 3) โรงเรียนเอกชนที่ไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ เช่น โรงเรียนนานาชาติ ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนเอกชนในส่วนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งที่ประชุมฯ มีความเห็นว่า ควรเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนมีความคล่องตัวสูง ใช้งบประมาณการจัดการศึกษาน้อยกว่าภาครัฐ และจัดการศึกษาได้มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดการศึกษาของภาคเอกชนสามารถพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้เร็วกว่า ทั้งนี้อาจต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาคเอกชน เพื่อขยายความกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทยประมาณ 33,000 แห่ง มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,000 แห่ง และในอนาคตโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กลดลง การเดินทางหรือการคมนาคมมีความสะดวกทำให้เด็กสามารถเดินทางไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น และปัญหาความเหลื่อมล้ำมักเกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็ก กอปศ. จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ใช่การคิดเป็นรายหัว หลักเกณฑ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนการคำนวนอัตราครูต่อจำนวนนักเรียน การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม การใช้รูปแบบหรือโมเดลของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เข้ามาพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อาจเป็นโครงการต้นแบบหรือนำร่อง โดย กอปศ.จะจัดทำเป็นข้อเสนอแนะส่งต่อให้รัฐบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็ก