ข่าวประชาสัมพันธ์

May 13, 2019

อนุกรรมการอาชีวศึกษาเตรียมส่งไม้ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการปฏิรูปอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติก่อนประชุมนัดสุดท้าย

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง สมรรถนะครูอาชีวศึกษาและผู้บริหารอาชีวศึกษา
การประชุมวันนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ได้เชิญสำนักพัฒนาสมรรถนะครูเเละบุคลากรอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและให้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูเเละบุคลากรอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา และสมรรถนะผู้บริหารอาชีวศึกษา โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า
1. ควรมีแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นครูอาชีวศึกษา
2. ควรจัดทำมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา เพื่อลดข้อจำกัดต่างๆ เช่น อัตรากำลัง ความเชี่ยวชาญ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. การฝึกประสบการณ์ของครูอาชีวะกับผู้ประกอบการควรมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพของครู เนื่องจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ครูได้รับจะส่งผลต่อการถ่ายทอดทักษะและความรู้ให้แก่ผู้เรียน
4. การวัดและประเมินศักยภาพของครูอาชีวะควรใช้ฐานสมรรถนะ ฯลฯ รวมถึงเรื่องการคัดเลือกผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษายังเตรียมรวบรวมและสรุปงานทั้งหมดที่ได้จากการประชุมและการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคุรุสภา เช่น
1. การกำหนดประเด็น การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ถูกกำหนดไว้ในร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในเรื่องที่ 5 (การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
2. โครงการ ส่งครูอาชีวศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการนำร่อง 5 สาขาอาชีพ
3. แนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้ง Training center
4. การจัดทำ Quick Win ด้านอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในอนาคต พร้อมกำหนดวันประชุมนัดสุดท้ายก่อนหมดวาระในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562