ข่าวประชาสัมพันธ์

May 20, 2019

อนุกรรมการอาชีวศึกษาเชิญเลขาธิการ สอศ. ร่วมพิจารณาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานการประชุมได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาร่วมพิจารณาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ทิศทางการปฏิรูปอาชีวะให้เกิดผลสำเร็จและเป็นจริง ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 2 ข้อ ได้แก่
1. พัฒนากำลังคนที่มีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติเพื่อรองรับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศโดยยกระดับแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่อาชีวศึกษา
และเป้าหมายปฏิบัติการ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.เพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานทำ 2.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับหรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และฝึกงานในสถานประกอบการ และ 3.ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง และนำเสนอ
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 9 ข้อ ได้แก่
1.เพิ่มค่าตอบแทนให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ โดยปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐ เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ
2.ให้เรียนฟรี โดยขอความร่วมมือภาคเอกชนร่วมให้ทุนการศึกษาหรือเพิ่มวงเงินการกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาตามค่าใช้จ่ายจริง และให้ทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ
3.เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือการฝึกงานและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
4.จัดตั้ง Training Center และ Mobile Training Center เพื่อเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติ
5.สนับสนุนให้สถานศึกษา นักศึกษาหารายได้ด้วยตนเอง ปลูกฝังและสร้างทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ
6.ส่งเสริมความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ของครูอาชีวศึกษา
7.ปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายและยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
8.จูงใจผู้เรียนโดยใช้กลไกกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
9.ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษานอกระบบ สำหรับกลุ่มแรงงานและกลุ่มคนพิการ และมีแนวคิดว่า รัฐควรส่งเสริมอาชีวะเอกชนให้มีความแข็งแรง ไม่มองโรงเรียนอาชีวะเอกชนเป็นคู่แข่ง โดยขอให้ สอศ. นำข้อมูลและข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า ข้อมูลและข้อเสนอดังกล่าว ทำให้เห็นทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาชัดเจนขึ้น ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และอนาคต เบื้องต้นมีความเห็นสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา การเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา หากใช้การแนะแนวอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กหรือตั้งแต่แรกเกิด เช่น กรณีเด็กอยากเป็นทหาร เนื่องจากพ่อแม่รับราชการทหาร เด็กจึงถูกปลูกฝังว่า เมื่อโตขึ้นมาต้องเป็นทหารเหมือนพ่อแม่ อีกทั้งมองว่าการค้นพบตัวตนของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นอาชีวศึกษาจำเป็นต้องสร้างสะพานทอดลงไปสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนอาชีวะให้กับเด็ก และให้เด็กได้ค้นพบตัวตนว่าชอบเรียนอาชีวะหรือไม่นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาได้เชิญสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลการพัฒนาเด็กไทยในระดับการศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นนักสร้างนวัตกรรม โดยมี นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมงานนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน ตัวแทนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ STEAM 4 INNOVATOR ซึ่งเป็นโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นนวัตกร ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา และในปีนี้จะเริ่มโครงการในระดับอาชีวศึกษา คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา มองว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่น่าสนใจ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน เรื่อง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในเขตพื้นที่ห่างไกล จึงต้องการให้ขยายโครงการดังกล่าวไปสู่พื้นที่ห่างไกล การให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และควรมีแนวทางการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนไทย

ในส่วนของการจัดทำรายงานพันธกิจการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานดังกล่าว โดยข้อมูลส่วนหนึ่งได้ถูกนำไปบรรจุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาของ ครม. แล้ว โดยรายงานพันธกิจการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 สภาพปัญหา ความสำคัญ และความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2 เป้าหมายการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 3 แนวทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 5 แนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูปการอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปประธรรม
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก ซึ่งประกอบไปด้วย เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการอาชีวศึกษาข้อเสนอการจัดตั้ง Training Center สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ข้อเสนอแนวทางการสร้างทักษะผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ และข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ที่ประชุมมีการเสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพของ สอศ. และอาชีวศึกษาเอกชน ฯลฯ เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาในทุกด้าน