ข่าวประชาสัมพันธ์

May 27, 2019

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) แถลงผลงาน 2 ปี ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดแถลงผลงาน “2 ปี ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดงานและรายงานต่อประชาชนถึงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 2 ปี ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

นางภัทรียา สุมะโน ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคม ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 มาตรา261 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจำนวน 25 ราย โดยมีวาระการทำงาน 2 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามาตามลำดับจนครบตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญทุกประการ อนุกรรมการสื่อสารสังคมจึงจัดสัมมนาขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในรอบสองปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ช่วยกันนำไปเผยแพร่ ขยายผล ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักในความสำคัญของผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิรูปการศึกษาในแต่ละด้านไปสู่ความสำเร็จตามที่กฏหมายบัญญัติและตามแผนการปฏิรูปที่กำหนดไว้

การสัมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ได้แก่ ผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน สมาคม องค์กรภาคส่วนต่างๆ นักวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ คณะครู อาจารย์ จากส่วนกลางและจากภูมิภาคต่างๆ สื่อมวลชน และผู้สนใจ

ทั้งนี้ตลอดการสัมมนามีการถ่ายทอดสดให้รับชมได้ทั่วประเทศ ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ 3 เพจ คือ 1.เพจร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย 2.เพจเด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา และ 3. เพจ TNN2