แผนผังเว็บไซต์

# หน้าหลัก หน้าย่อย
1 หน้าแรก
2 เกี่ยวกับหน่วยงาน
3 คณะอนุกรรมการ
3.1 คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก
3.2 คณะอนุกรรมการกองทุน
3.3 คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์
3.4 คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน
3.5 คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.6 คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
3.7 คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคม
3.8 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
3.9 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
3.10 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
4 สรุปผลการประชุม
5 ประเด็นรับฟังความคิดเห็น
5 ข่าวประชาสัมพันธ์
5 MEDIA
5.1 รายการโทรทัศน์
5.2 คลิปเสียงรายการวิทยุ
6 VIDEOS
7 PHOTO GALLERY
8 ปฏิทินกิจกรรม
9 KNOWLEDGE BASE
10 LINKS