Filter
กรุณาเลือก
March 13, 2019

แกะรอย​-โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

กอปศ. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประสิทธิ์ จันทร์ดา ภาพ/กราฟฟิก/ตัดต่อ